Dersler


PHYS 100  Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


PHYS 102  Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik

Elektromanyetik ve Optiğe giriş. ve elektrostatiğe giriş; elektrik yükü, Kulomb Yasası, maddenin elektri yapısı; iletkenler ve dielektrik malzeme; Elektrostatik alanlar, ve potansiyel, elektrostatik enerji. Elektrik akımları, manyetik alanlar ve Amper Yasası. Manyetik malzeme. Zamanladeğişen alanlar ve Faraday indükleme yasası. Optik: Maksvel denklemlerinin çözümleri, kutuplaşma, Snel Yasası; Yansıma ve kırılma; Girişim; Huygen İlkesi; elektromanyetik dağılma ve ızgaralar.


MATH 154  Genel Matematik II

Calculus II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


ME 201  Mühendislik Termodinamiği

Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi , termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler , temel termodinamik çevrimleri , sistem uygulamaları , entropi, ekserji, ideal gazlar, ideal gaz karışımları, atmosferik hava, buharlı güç çevirimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli vapurlar, türbin çevrimleri


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


ME 203  Teknik Resim

Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izometrik ve oblik izdüşümü ve kesit alma, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı kavramlarına giriş, mühendislik tasarımı çizimleri ve makina elemanları.


ME 205  Statik

Önemli vektör kavramları, sınıflandırılmaları, kuvvet sistemlerinin dengelenmesi ve serbest cisim diyagramları. Kafesli kiriş, kiriş, halat ve zincir gibi yapıların analizi. Kuru sürtünme. Birinci ve ikinci moment eşitlikleri. Sanal iş.


MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


ME 202  Malzeme Bilimi

Kristal yapılar, Difraksiyon, polimer kimyası, yapisal kusurlar, difüzyon, kırılım, faz diyagramları, faz dönüşümleri


AE 202  Uzaktan Algılamaya Giriş

Uzaktan Algılamaya Giriş dersi uzaktan algılamanın temellerini, elektromanyetik enerjinin yayılımı, söz konusu enerjinin atmosfer ile etkileşimi, yeryüzünün yansıtma özellikleri, sayısal resim ve karakteristikleri, bazı uydu ve bu uyduların özellikleri, aktif ve pasif algılama duyargaları, ısıl algılama, mikrodalga algılama, ön işleme, imge iyileştirme, anlam çıkarsama ve sınıflandırma gibi hususları içermektedir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ME 206  Dinamik

Parçacıkların ve parçacık sistemlerinin kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği ve kinetiği. Katı cisimlerin üç boyutlu kinematiği. Newton’un ikinci yasası. Hareket denklemi. İş ve enerjinin ilkeleri. Darbe ve momentumun ilkeleri.


ME 305  Akışkanlar Mekaniği

Akışkanların özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkan içindeki basınç dağılımı. Hareket halindeki akışkanlar. Akışkanların hareketinde meydana gelen basınç değişimleri. Akış alanları. Hız alanları. İvmelenme alanları. Akışkanların dinamiği. Kontrol hacmi analizi: Reynolds taşınma teoremi. Kütle denkliği. Momentum denkliği. Enerji denkliği. Bernoulli denklemi. Kinematik. Navier-Stokes ve süreklilik denklemlerinin türetilmesi. Boyut analizleri. Modelleme. Kapalı borulardaki akışlar. Laminer ve türbülanslı akış. Sürükleme ve kaldırma.


ME 208  Malzemelerin Mekaniği

Gerilme kavramları; normal ve kesme gerilmeleri, taşıma gerilmesi, gerinim. Emniyet faktörü ve gerilim yoğunlaşması. Basit yüklemelerde gerilim ve gerinim; çekme, burulma ve eğilme. Termal gerilmeler. Kirişlerin bükülmeleri ve üst üste gelme ilkesi. Statik olarak çözümsüz elemanlar. Birleşik gerilimler. Mohr dairesi, burkulma ve enerji yöntemleri.


AE 303  Ölçme Tekniği

Dersin içeriğini oluşturan konular şunlardır: Algılayıcıların statik ve dinamik karakteristikleri, Akım, gerilim, direnç ölçümleri, Wheatstone köprüsü, Akış, hız, yer değiştirme, devir sayısı, tork, ivme, basınç, sıcaklık ölçen optik ve ultrasonik ölçme sistemleri, Ölçülen büyüklüklerin gürültüden ayıklanması, Fourier analizi.


EEE 201  Elektrik Devreleri I

Ders elektrik devre elemanları, devre değişkenleri, toplu elemanlı devreler, Kirchhoff yasaları, doğrusal/doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla değişen direnç devreleri, düğüm ve çevre çözümleme yöntemleri, bindirme ilkesi, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, iki ve çok kapılı devre elemanları, işlemsel kuvvetlendiriciler, dinamik devre elemanları, akım ve gerilim dalga biçimleri, birinci mertebeden RC ve RL devreleri, durum denklemleri, doğal tepke ve ikinci mertebeden RLC devrelerini kapsar.


AE 301  Aerodinamik

Aerodinamik dersi viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışa ait kuramsal ve uygulama bazlı hususlar ile bazı hesaplama yöntemlerini içermektedir.


AE 304  Uçuş Mekaniği

Uçuş Mekaniği dersi hava aracının hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle yörünge analizine, akabinde de belli oranda stabilite ve kontrol konularına, ayrıca belirtilen hususlarla ilgili hesaplamalara değinilmektedir.


AE 322  Elektromanyetiğin İlkeleri

Kulomb yasası, elektrostatik alan, potansiyel, elektrik akısı ve Gauss yasası. Vektörler ve elekromanyetik, elektrostatik, magnetostatik alan kavramları, değişik malzemelerde elektromanyetik alanlar; zamanla değişen alanlar için integral ve türev halinde Maksvel denklemleri ve Lorentz kuvvet yasası; potansiyel fonksiyonları; enerji birikimi, durağan ve yarıdurağan alanlar; Poisson ve Laplace denklemlerinin küresel ve silindirik coordinate sistemlerinde çözümleri; dielektrik malzeme ve sığa kavramı. Durağan elektrik enerjisi ve kuvvetleri. Düzenli elektrik akımları, Ohm ve Kirşof yasaları, elektrik yükünün sakınımı ve süreklilik denklemi. Joule yasası. BiotSavart yasası ve durağan manyetik alan. Amper yasası ve vektör manyetik potansiyel. Manyetik malzemeler, kuvvetler ve devir meydana getiren kuvvetler. Faraday yasaları, manyetik enerji, yer değiştirme akımları ve Maxwell denklemleri. Topak ve dağıtımlı devreler. Nakil hatlarında yansıma, iletim, zayıflama, dağılma ve yayılma olayları.


AE 310  Isı Geçişinin Temelleri

1-B kararlı ısı iletimi, ısıl direnç, kanatlar. 2-B kararlı ısı iletimi, şekil faktörü,sonlu farklar yöntemi. Zamana bağlı ısı iletimi, lumped kapasitans yöntemi. Sınır tabakalar, laminer ve türbülanslı akış, taşınım sınır tabaka eşitlikleri, boyutsuz sayılar, Reynolds andırımı. Dış akış korelasyonları. İç akış korelasyonları. Doğal taşınım. Radyasyon ve gerçek yüzeylerden ışınımla olan ısı tranferi hakkında temel kavramlar.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


AE 308  Kablosuz Haberleşmeye Giriş

Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır. Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır. Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize edecektir. Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


FENG 497  Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projenin detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


FENG 498  Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projeyi gerçekleştirir ve uygulamasını yapar. Projenin tüm detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


Seçmeli Dersler


AE 302  Uzay Ortamı

Dersin içeriğini oluşturan konular: uzay ortamı, uzay ortamına ait temel bilgiler, Dünyamızın uzaydaki yeri, nötral atmosfer, plazma ortamı, Güneş, Güneş'in atmosferi, Güneş radyasyonu, Güneş rüzgarı, Güneş aktiviteleri, Güneş lekeleri, Güneş alevleri, jeomanyetik ve iyonize olmuş ortam, iyonosfer, radyo dalgalarının yayılımı ve haberleşmedir.


AE 305  Otomatik Kontrol

Dersi oluşturan konu başlıkları; Kontrol prensipleri, açık çevrim sistemler, kapalı çevrim sistemler, Laplace dönüşüm metodu, Laplace dönüşümünün özellikleri, transfer fonksiyonları ve blok diyagramları, işaret akış grafikleri, kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi, birinci mertebeden sistemler, ikinci mertebeden sistemler, sistemlerin zaman yanıtları, sistemlerin kararlı hal hatası, doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi, kararlılık kavramı, Routh Hurwitz kararlılık kriteri, köklerin yer eğrisi kavramı, köklerin yer eğrisi yöntemi ve çizme işlemleridir.


AE 306  Yüksek Hız Aerodinamiği

Yüksek Hız Aerodinamiği dersi aerodinamik tasarım sürecinin anlaşılmasında önemli hususları içermekte olup, bu bağlamda özellikle sıkıştırılabilir akışın modellenmesi ve bazı hesaplama yöntemlerini kapsamaktadır.


AE 311  Yörünge Mekaniği

Dersin içeriği ile ilgili ana başlıklar: Noktasal kütlelerin dinamiği, İki cisim problemi, Zamana bağlı yörünge konumu, Üç boyutlu yörüngeler, Yörünge belirleme, Yörünge manevraları, Gezegenler arası yörüngelerdir.


AE 351  Optik Mühendisliği

Dersin içeriğini oluşturan konu başlıkları; optik genel bakış, Gaussian optiği, optik sistemlerin özellikleri, paraksiyel optik ve hesaplamaları, ilk ve 3.sapma teorisi ve hesaplamalar, kesitler, mercek açığı, saçılma, prizma ve ayna sistemleri, insan gözünün özellikleri, optik kaplama, radyometri ve fotometri prensipleri, lens tasarımıdır.


AE 352  Uzay Plazması

Dersin içeriğini ; karakteristik plazma parametreleri, tek parçacık hareketi, soğuk plazma içinde dalgalar, kinetik teori ve momentum eşitlikleri, magnetohidrodinamikleri, kesitlilik ve şok dalgaları, nonlineer efektler oluşturmaktadır


AE 404  Uzay Aracı İletişimi

Dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: İşaretlerin Fourier analizi, Elektromanyetik dalgaların üretimi ve yayılması, Genlik ve açımodülasyonu, Sayısal haberleşme, Antenler, Yer istasyonları, Haberleşme için kullanılan yörüngeler.


AE 405  Hava Aracı Tasarımı

Hava Aracı Tasarımı dersi uçak tasarımı sürecinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Uçak tasarımının ana gayesi görev gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Ders sayesinde aerodinamik, yapı, itki, iniş takımları, performans, ve konfigürasyon görünümü hakkında bilgiler edinilecektir. Ayrıca ders tek-kişilik akrobasi uçağı ile hafif muharip uçak tasarım süreci örneklerini de kapsamaktadır.


AE 409  Itki Sistemleri

İtki Sistemleri dersi , uçak gaz türbinleri için gerekli pek çok içeriği bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar: aerodinamik, türbomakinalar, yanma ve türbin performansıdır.


AE 412  Uçuş Dengesi ve Kontrol

Uçuş Kararlılığı ve Kontrol dersi hava aracının güvenli bir şekilde uçma hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda uçuşa elverişlilik talimnameleri, statik ve dinamik kararlılık ve kontrol konuları irdelenmekte ve temel hesaplama yöntemlerine değinilmektedir.


AE 414  Uzay Aracı Tasarımı

Dersin içeriğini; bir sistem olarak uzay aracı, faydalı yükler ve görevler, uzay çevresi, yörünge mekaniği, tahrik sistemleri, fırlatma araçları, atmosfere giriş , yönelme ve kontrol , elektrik güç sistemleri, uzay araçlarının ısıl kontrolu., telekomünikasyon, komut ve veri yönetimi ile yer kontrolu.oluşturmaktadır


AE 416  Insansız Hava Aracı

İnsansız Hava Araçları (İHA) dersi İHAların anlaşılması meyanında önemli hususları içermekte olup, ders kapsamında özellikle İHA sistemleri ile kullanım gayelerine ve kısa da olsa tarihsel gelişimlerine değinilmektedir.


AE 418  Mühendislik Optimizasyonu

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri dersi eniyileme sürecinin felsefesi ve eniyileme yöntemlerinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Ders gradyan esaslı yöntemler ile sezgisel algoritmaları kapsamaktadır.


AE 419  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine giriş dersi, akışkanların hareketlerini modelleme açısında oldukça önemli bir araçtır. Bu ders akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve sayısal yöntemlerle ilgili olarak temel bilgileri vermektedir.


AE 423  Antenlere Giriş

Anten parametreleri ve temel özellikleri. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Temel anten tipleri: çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler. Anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı,anten ölçümleri. Friis ve radar denklemleri. Isıl ışıma, anten ısısı, mikrodalga edilgen uzağı algılama.


AE 451  Astrofizik Sistemleri

Astrofizik sistemleri dersi; uzaysal koordinatlar ve zaman, yıldız sistemlerinde yörüngesel hareketler ve mesafe, yer çekimi teorisi, uzay araştırmaları, nesnelerin fiziksel yapısı, ışıma ve madde, astronomik ve astrofiziksel araçlar gibi konuların anlaşılmasında önemli bir araç görevi görmektedir.


EEE 211  Mühendisler için Hesaplamalı Programlama

The art of mathematical modeling, introduction to Matlab, approximations and error analysis, roots of polynomials, solving linear system of equations, least square regression, interpolation, applications, technical reports.