AE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aerodinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 301
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  ME 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders düşük hız aerodinamiğinin temel ilkelerini ifade etmeyi, özellikle viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışı anlatmayı, aerodinamik tasarımın temel kademelerinde kullanılan yaygın yöntemlerden bahsetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca haftalık olarak verilen ödevler ve dönem projesi ile öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aerodinamiğin önemini kavrayabilecek
  • Aerodinamik kuvvet ve momentler ile katsayılar hakkında temel bilgilere sahip olacak
  • Korunum yasalarına dayalı olarak akışı modelleyebilecek
  • Taşıma kuvvetinin üretimi hakkında bilgi sahibi olacak
  • Silindir ve kanat profili gibi temel aerodinamik şekilleri kavrayabilecek
  • Taşıyıcı yüzey ve kanat kuramı hakkında bilgi sahibi olacaktır
Tanımı Aerodinamik dersi aerodinamik tasarım sürecinin anlaşılmasında önemli konuları içermektedir. Ders özellikle viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışa ait hususlar ile bazı hesaplama yöntemlerini içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aerodinamik: dersi tanıtıcı bazı hususlar, aerodinamik kuvvet ve momentler, aerodinamik katsayılar, boyut analizi be Buckingham Pi kuramı. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
2 Aerodinamik: dersi tanıtıcı bazı hususlar; akış benzerliği, akış tipleri. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
3 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; yöney işlemlerinin gözden geçirilmesi, entegraller, akışkan modelleri, kontrol hacmi ve akışkan elemanı. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 2
4 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumu ilkelerini içeren korunum yasaları. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 2.
5 Aerodinamik: bazı temel ilkeler ve denklemler; akış paternleri, vortisite, sirkülasyon, hız potansiyeli ve akım fonksiyonları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği bazlı bazı sayısal çözüm yönleri ile ilgili özet bilgiler. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 2.
6 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri: Bernoulli denklemi, kanal dâhilinde sıkıştırılamaz akış, pitot tüpü, basınç katsayısı kavramı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 3.
7 Birinci ara sınav
8 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri: irrotasyonel, sıkıştırılamaz akış için yönetici denklemler, Laplace denklemi, uniform akış, kaynak akışı. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 3.
9 Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akışın temelleri:duble akışı, girdap akışı, Kutta-Joukowski kuramı ve taşımanın üretimi, panel yöntemleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
10 Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akış; profil geometrisi ve karakteristikleri, girdap yayılımı, Kutta şartı, Kelvin’in sirkülasyon kuramı. i Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
11 Kanat profilleri etrafında sıkıştırılamaz akış; klasik ince profil kuramı, aerodinamik merkez, çağdaş düşük hız profilleri. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 4.
12 Sonlu kanat etrafındaki sıkıştırılamaz akış, indüklenmiş sürükleme, vorteks flamenti, Biot-Savart yasası ve Helmholtz teoremleri Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 5.
13 Sonlu kanat etrafında sıkıştırılamaz akış: Prandtl’a ait klasik taşıyıcı çizgi kuramı, sayısal doğrusal olmayan taşıyıcı çizgi yöntemi, tasıyıcı yüzey kuramı ve girdap latis sayısal metodu. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 5.
14 Taşıyıcı çizgi teorisi, eliptik taşıma dağılımı Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0, Ch. 6
15 Bilgisayar uygulaması: iki boyutlu kanat profili etrafındaki akışın potansiyel akış yaklaşımı ile çözümü. Fundamentals of Aerodynamics. J. D. Anderson, Jr., McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07-237335-0.
16 Final

 

Dersin Kitabı Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. ISBN 0-07-Y66164-2
Diğer Kaynaklar Applied Hydro & Aeromechanics. Prandtl L. & Tietjens O.G. Dover Publications.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest