AE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aerodinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 301
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı sıkıştırılamaz aerodinamiğin temel kavramlarını vermek ve temel aerodinamik problemlerini çözmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sıkıştırılamaz akış için temel denklemleri çözebilecektir,
  • Kütlenin korunumu ve momentum denklemlerini kontrol hacmi kavramına uygulayabilecektir,
  • Temel akış elemanlarını ve bunların kombinasyonlarını kullanarak cisimler etrafındaki akışın akım fonksiyonu ve potansiyel fonksiyonlarını bulabilir ve basınç dağılımını hesaplayabilecektir,
  • İnce profil teorisini kullanarak profillerin taşıma ve moment katsayılarını hesaplayabilecektir,
  • Sonlu kanatlar için taşıma ve indüklenmiş sürüklemeyi hesaplayabilir, değişik platformdaki kanatlar için uygulayabilecektir.
Tanımı Ders; aerodinamik kuvvetler ve momentler, potansiyel akım yaklaşımı, akım tipleri, sürtünmesiz akımlar, kanat profillerinin aerodinamiği, ince profil teorisi, panel yöntemleri, sonlu kanat teorisi, sıkıştırılamaz akım konularından oluşmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aerodinamik kuvvet ve momentler. Basınç merkezi Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
2 Boyut analizi, akım benzerliği, akım türleri. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 1
3 Akış modelleri, kütle ve lineer momentumun korunumu, 2 boyutlu cisme etki eden sürükleme ve taşıma kuvvetleri. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 2
4 Materyal türev cinsinden korunum denklemleri, yörünge, akım çizgisi, çıkış çizgisi. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 4
5 Akım fonksiyonu, hız potansiyeli, sürtünmesiz, sıkıştırılamaz akımın temelleri Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 5
6 Bernoulli denklemi, Pitot tübü. Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 6
7 Birinci ara sınav
8 Laplace denklemi, üniform akım, kaynak akımı, duble akımı, daire etrafındaki akış Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 9
9 Vorteks akımı, Daire etrafındaki sirkülasyonlu akım, Kutta Joukowski teoremi Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 10
10 Kanat profili etrafındaki sıkıştırılamaz akım, Kutta şartı, Kelvin sirkülasyon teoremi Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 11
11 İnce profil teorisi, simetrik ve kamburluklu profiller Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 13
12 Sonlu kanat etrafındaki sıkıştırılamaz akış, indüklenmiş sürükleme, vorteks flamenti, Biot-Savart yasası ve Helmholtz teoremleri Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 14
13 Panel yöntemleri Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 14
14 Taşıyıcı çizgi teorisi, eliptik taşıma dağılımı Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. Ch 15
15 İkinci ara sınav
16 Final

 

Dersin Kitabı Fundamentals Aerodynamics. J. Anderson,JR. McGraw Hill Book Co. ISBN 0-07-Y66164-2
Diğer Kaynaklar Applied Hydro & Aeromechanics. Prandtl L. & Tietjens O.G. Dover Publications.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
24
Final / Sözlü Sınav
1
36
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

X
6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest