AE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzay Ortamı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 302
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Uzay Ortamı dersi uzay ortamı, ortamda meydana gelen fiziksel ve dinamik olaylar ve bunların değişkenliği, Uzay Havası kavramı, parametreleri, uyduların dolaştığı farklı uzay ortamı bölgeleri, uzay ortamının uzay aracına, uzay aracı işletim sistemlerine ve yer ile olan iletişime etkileri konularına girişin önemli bir parçasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uyduların hareket ettiği uzay ortamının yapısını, özelliklerini belirleyebilir.
  • Atmosferin yapısını ve değişkenliğini tanımlayabilir.
  • Radyoaktif denge prensibini kullanarak ortamın veya cismin ilgili parametrelerini hesaplayabilir.
  • Uzay ortamında değişkenliğe neden olan güneş aktivite şartlarını analiz edebilir.
  • Uyduları etkileyen güneş ve manyetosferik şartları analiz edebilir.
Tanımı Dersin içeriğini oluşturan konular: uzay ortamı, uzay ortamına ait temel bilgiler, Dünyamızın uzaydaki yeri, nötral atmosfer, plazma ortamı, Güneş, Güneş'in atmosferi, Güneş radyasyonu, Güneş rüzgarı, Güneş aktiviteleri, Güneş lekeleri, Güneş alevleri, jeomanyetik ve iyonize olmuş ortam, iyonosfer, radyo dalgalarının yayılımı ve haberleşmedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uzay ortamına giriş. Temel bilgiler. Dünyamızın uzaydaki yeri ve çevremizdeki uzay ortamının özellikleri T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 2
2 Nötral ve Plazma Ortamı T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 2
3 Güneş, Güneş Aktiviteleri, Güneş rüzgarı, Güneş radyasyonu, Kozmik ışınlar, SEP olayları T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 3
4 Manyetik ortam. Güneş Dünya uzay çevresi etkileşimi, Manyetosfer, Manyetosferik değişkenlik, Radyasyon kuşakları T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 4
5 İyonosfer. İyonosferik değişkenlik. Radyo dalgası yayılımı ve iletişim sistemler T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 5
6 Güneş ve manyetosferin nötral ve plazma ortamı üzerine etkileri. Sürtünme, jeomanyetik ve manyetosferik fırtınalar T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 7
7 Birinci ara sınav
8 Uydu yörüngeleri, Alçak yörüngeli uydular, Kutupsal yörüngeli uydular, Jeosenkronus uydular T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 7
9 Uzay Havası kavramı, uzayda gözlem metotları T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 7
10 Uydu etrafındaki nötral gaz akışı. Nötral ortamın uydu üzerine etkisi. Atmosferik Drag T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 8
11 Kontaminasyon, Atomik oksijen etkisi. Glow etkisi T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 9
12 Uydu plazma etkileşimi, yüzey yüklenmesi, uydu içi yüklenmesi, SEU, uydu anomaliler T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 9
13 Uydudaki plazma kaynakları T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 11
14 Uzay havası ve uzay aracı modeilemesi çalışmalarının tanıtımı T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub. Ch 12
15 İkinci ara sınav
16 Final

 

Dersin Kitabı T. Tascione, 1994, Introduction to Space Environment, Orbit Pub., IS8N:0-89464-044
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

X
3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

X
4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

X
8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

X
11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X
12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest