ME 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Termodinamiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 201
Güz
4
0
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Termodinamiğin temel kavramlarını ve terminolojisini vermek.Termodinamik yasalarını mühendislik uygulamalarında kullanılmasını göstermek.Termodinamik sistemler için analiz esaslarını vermek.Güç ve soğutma çevrimlerinin analiz esaslarını göstermek.Hava şartlandırması ile ilgili mühendislik problemlerini çözmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamiğin terim ve kavramlarıyla termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü yasalarını açıklayabileceklerdir.
  • Açık ve kapalı sistemlere kütle, enerji ve entropi dengesini uygulayabileceklerdir.
  • Tablo, denklem ve grafikleri kullanarak yanma termodinamık sisyemlerin analizini yapabileceklerdir.
  • Basit güç ve soğutma süreçlerinin analizini yapabilecek ve bu sureçlerin performans parametrelerini hesaplayabileceklerdir.
  • Bir tertibatta ya da aygıtta iş ve ısı transferini hesaplayabilecek ve ilgili ideal sistemin analizini yapabileceklerdir.
Tanımı Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi , termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler , temel termodinamik çevrimleri , sistem uygulamaları , entropi, ekserji, ideal gazlar, ideal gaz karışımları, atmosferik hava, buharlı güç çevirimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli vapurlar, türbin çevrimleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıcaklık, sıcaklık ölçekleri, basınç ve mutlak ve gage basıncı, termodinamiğin temel ilkeleri temel kavramlar (sistem, denge, süreç ve döngü) Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 1
2 Enerji kavramları, enerji formları, ısı transferi, iş, birinci yasa, enerji dengeleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 2
3 Saf madde ve faz değişim süreçlerinin fiziği. Çeşitli özellikli diyagramlar ve tablolar. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 3
4 Sıkıştırılabilme faktörü, van der Waals, Beattie- Bridgeman ve Benedict- Webb-Rubin denklemleri Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 3
5 Genel enerji dengesi, kapalı sistemler için enerji korunumu ve kapalı sistemlere uygulanması. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 4
6 Özgül ısılar, sabit hacimde özgül ısı ve sabit basınçta özgül ısı, iç enerji ve sıkıstırılamaz maddeler entalpi değişimi, biyolojik sistemlerin termodinamik yönleri. Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 4
7 Kütle korunumu ilkesi, çeşitli sistemlerde kütle korunum, birinci yasanın kontrol hacimlere uygulanması Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5
8 Tekrar ve arasınav
9 Sürekli akış süreçleri, sürekli akış cihazlarının analizi, sürekli olmayan proseslerde enerji dengesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 5
10 Termodinamiğin ikinci yasası, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına uyan prosesler, termal enerji depoları, tersinir ve tersinmez süreçler Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 6
11 Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri, idealleştirilmiş Carnot ısı motorları, soğutucular ve ısı pompaları Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 6
12 Entropinin ikinci yasaya etkisi, entropi ilkelerindeki artış, saf maddelerde entropi artışı Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
13 Isentropik süreçler, geri dönüşümlü sürekli akış çalışmaları ve çeşitli cihazların isentropik verimliliği , entropi dengesi Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010. Bölüm 7
14 Tekrar
15 Tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Yunus Çengel and Michael A. Bowles, Thermodynamics: An engineeering approach, McGraw Hill Book Company, Seventh Edition, 2010.

Diğer Kaynaklar

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
2

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri  saptayabilmek,  analiz etmek ve  bilimsel yöntemleri kullanarak çözmek ve yorumlayabilmek.

4

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlayabilmek.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek.

6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

7

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmek.

8

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

9

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.

11

Çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

12

Çalışma alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları  doğrultusunda geliştirebilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest