Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Dersler


FENG 101  Mühendislik Kültürünün Temelleri

Bu derste mühendislik tarihinin ana hatları, mühendislik etiğinin temelleri, mühendislik uygulamalarının etik açısından incelenmesi, mühendislik uygulamalarının çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği, mühendislik uygulamalarının toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkileri, girişimciliğin ve yenilikçiliğin esasları, girişimci mühendislerin başarı hikâyeleri, bilimsel bilgiye ulaşma yöntemleri, bilimsel veri tabanlarının kullanımı gibi konular ele alınacaktır.


PHYS 100  Genel Fizik I

Ders ve uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği ve kütle çekimi konuları işlenecektir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


SE 113  Programlamaya Giriş

Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


FENG 102  Mühendisliğe Giriş

Bu derste birimler, mühendislik analizi ve tasarım süreçleri gibi temel mühendislik kavramları işlenecektir. Dersin ikinci yarısında ise program bazlı temel içerik sunulacaktır.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


PHYS 102  Genel Fizik II

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında elektrik yükü ve alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotif kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve kuvvetler, manyetik alan kaynakları ve indüksiyon kavramları anlatılacaktır.


MATH 154  Genel Matematik II

Bu derste integral alma teknikler ve integral uygulamaları, Taylor ve Maclaurin serileri ve uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, türevleri ve integralleri incelenir.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


ME 203  Teknik Resim

Bu derste, Solidworks programı ile; 2D Çizim Teknikleri, 3D Katı Modelleme, Ortografik Projeksiyon, Kesit Alma Prensipleri, Makine Elemanlarının Montajı, Ölçülendirme, Toleranslar, 3D Modelden İmalat Resimleri Oluşturma konuları anlatılmaktadır.


ME 211  Mühendisler için Statik

Bu ders, önemli vektör kavramlarını ve sınıflandırılmalarını; kuvvet sistemlerinin dengelenmesini; serbest cisim diyagramlarını; kafes yapıların, kirişlerin, halat ve zincir gibi yapıların analizini; kuru sürtünmeyi; birinci ve ikinci alan momentlerini ve sanal iş kavramı konularını içerir.


MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


FENG 345  Mühendisler için Sayısal Yöntemler I

Bu ders öğrencilere lineer denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon metodları, interpolasyon, nümerik türev, nümerik integrasyon, lineer olmayan denklemlerin numerik çözümü, sıradan diferansiyel denklemlerin numerik çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, sonlu farklar metodu ve mühendislik problemlerinde uygulamaları açıklar.


ME 201  Mühendislik Termodinamiği

Isı, iş, gazların kinetik teorisi, hal denklemleri, termodinamik sistemler, kontrol hacmi, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, tersinir ve tersinmez süreçler, temel termodinamik çevrimleri, sistem uygulamaları, entropi


ENG 210  Mühendisler için Teknik İngilizce

Bu ders, öğrencileri proje uygulamalarına dahil etmek suretiyle, teknik dile uygun dil kullanımı, teknik rapor yazma, özet çıkarma ve proje önerisi hazırlama konularına ağırlık vererek teknik yazma ve konuşma becerilerini geliştirir


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


ME 206  Dinamik

Parçacıkların ve parçacık sistemlerinin kinematiği ve kinetiği. Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi. Newton’un yasaları. Hareket denklemi. İş ve enerji kavramları. İtme ve momentum kavramları.


ME 305  Akışkanlar Mekaniği

Bu ders akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını, akışkanların özelliklerini, düzlemsel ve eğrisel yüzeylerde hidrostatik basınç kuvvetini, akışkan hareketindeki basınç değişimlerini, Bernoulli denklemini, momentum, kütle ve enerji denklemlerini, boyutsal analizi, borularda viskoz akışı, laminer ve türbülanslı akışları ve sürtünme kayıplarını kapsamaktadır.


FENG 346  Mühendisler için Sayısal Yöntemler II

Bu derste aşağıdaki konular işlenecek ve pratik uygulamalara ağırlık verilecektir; Parçalı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, optimizasyonun önemi, konveks analizde temel tanım ve olgular, doğrusal programlama teorisi, dışbükey programlama, doğrusal olmayan programlama, arama yöntemleri, modern optimizasyon yöntemleri.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


ME 208  Malzemelerin Mekaniği

Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzeme davranışı, eksenel zorlanma, ısıl şekil değiştirmeler,burulma, düz eğilme, eğik eğilme, elastik eğri, kolonların burkulması, düzlemsel gerilme ve şekil değiştirme halleri, şekil değiştirme enerjisi, kırılma hipotezleri, birleşik zorlanmalar.


AE 301  Aerodinamik

Aerodinamik dersi viskoz olmayan ve sıkıştırılamaz akışa ait kuramsal ve uygulama bazlı hususlar ile bazı hesaplama yöntemlerini içermektedir.


ME 202  Malzeme Bilimi

Kristal yapılar, mekanik özellikler , polimer kimyası, yapısal kusurlar, difüzyon, kırılım, yorulma, kırılma


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


AE 304  Uçuş Mekaniği

Uçuş Mekaniği dersi hava aracının hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle yörünge analizine, akabinde de performans konularına, ayrıca belirtilen hususlarla ilgili hesaplamalara değinilmektedir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


AE 322  Elektromanyetiğin İlkeleri

Kulomb yasası, elektrostatik alan, potansiyel, elektrik akısı ve Gauss yasası. Vektörler ve elekromanyetik, elektrostatik, magnetostatik alan kavramları, değişik malzemelerde elektromanyetik alanlar; zamanla değişen alanlar için integral ve türev halinde Maksvel denklemleri ve Lorentz kuvvet yasası; potansiyel fonksiyonları; enerji birikimi, durağan ve yarıdurağan alanlar; Poisson ve Laplace denklemlerinin küresel ve silindirik coordinate sistemlerinde çözümleri; dielektrik malzeme ve sığa kavramı. Durağan elektrik enerjisi ve kuvvetleri. Düzenli elektrik akımları, Ohm ve Kirşof yasaları, elektrik yükünün sakınımı ve süreklilik denklemi. Joule yasası. BiotSavart yasası ve durağan manyetik alan. Amper yasası ve vektör manyetik potansiyel. Manyetik malzemeler, kuvvetler ve devir meydana getiren kuvvetler. Faraday yasaları, manyetik enerji, yer değiştirme akımları ve Maxwell denklemleri. Topak ve dağıtımlı devreler. Nakil hatlarında yansıma, iletim, zayıflama, dağılma ve yayılma olayları.


ME 304  Isı Transferi

Bu ders, ısı transferinin temel ilkelerini, kondüksiyon, sürekli rejimde tek boyutlu kondüksiyon, düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde ısı transferi, küresel yüzeylerde ısı transferi, zamana bağlı kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyon, dış akış, iç akış, doğal konveksiyon, ısı değiştiricileri ve ışınım konularını içerir.


MATH 236  Mühendislik İstatistiği

Bu dersin konuları arasında örnekleme dağılımı, istatistiksel kestirim, hipotez testi, basit ve çoklu doğrusal regresyon bulunur. Ayrıca, deney tasarımı ve bu konuların endüstri sistemleri mühendisliğine uygulamaları tartışılmaktadır.


AE 308  Kablosuz Haberleşmeye Giriş

Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır. Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır. Bu ders, ses, bilgi ve çokluortam verileri için telsiz haberleşme teknolojilerindeki temel konuları kapsamaktadır. Konular güncel telsiz sistemleri ve standartları ile başlamaktadır. Daha sonra, farklı ortamlardaki yol kaybı, sinyal zayıflamasından kaynaklanan rasgele lognormal gölgeleme ve çokyollu sönümlenmenin düz ve frekansseçici özellikleri düşünülerek telsiz kanal karakterize edecektir. Ders, çok sayıda ve rasgele erişim tekniklerini, WLAN altyapılarını, hücresel sistem tasarımını, adhoc ağ tasarımını ve cep telefonlarının gelişimi gibi uygulamaları içeren telsiz ağlara özetçe bir bakış ile sonlanacaktır.


AEST 404  Mühendislik Stajı


FENG 497  Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projenin detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


FENG 498  Mühendislik Bitirme Projesi

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projeyi gerçekleştirir ve uygulamasını yapar. Projenin tüm detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


Seçmeli Dersler


AE 302  Uzay Ortamı

Dersin içeriğini oluşturan konular: uzay ortamı, uzay ortamına ait temel bilgiler, Dünyamızın uzaydaki yeri, nötral atmosfer, plazma ortamı, Güneş, Güneş'in atmosferi, Güneş radyasyonu, Güneş rüzgarı, Güneş aktiviteleri, Güneş lekeleri, Güneş alevleri, jeomanyetik ve iyonize olmuş ortam, iyonosfer, radyo dalgalarının yayılımı ve haberleşmedir.


AE 303  Ölçme Tekniği

Dersin içeriğini oluşturan konular şunlardır: Algılayıcıların statik ve dinamik karakteristikleri, Akım, gerilim, direnç ölçümleri, Wheatstone köprüsü, Akış, hız, yer değiştirme, devir sayısı, tork, ivme, basınç, sıcaklık ölçen optik ve ultrasonik ölçme sistemleri, Ölçülen büyüklüklerin gürültüden ayıklanması, Fourier analizi.


AE 305  Otomatik Kontrol

Dersi oluşturan konu başlıkları; Kontrol prensipleri, açık çevrim sistemler, kapalı çevrim sistemler, Laplace dönüşüm metodu, Laplace dönüşümünün özellikleri, transfer fonksiyonları ve blok diyagramları, işaret akış grafikleri, kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi, birinci mertebeden sistemler, ikinci mertebeden sistemler, sistemlerin zaman yanıtları, sistemlerin kararlı hal hatası, doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi, kararlılık kavramı, Routh Hurwitz kararlılık kriteri, köklerin yer eğrisi kavramı, köklerin yer eğrisi yöntemi ve çizme işlemleridir.


AE 306  Yüksek Hız Aerodinamiği

Yüksek Hız Aerodinamiği dersi aerodinamik tasarım sürecinin anlaşılmasında önemli hususları içermekte olup, bu bağlamda özellikle sıkıştırılabilir akışın modellenmesi ve bazı hesaplama yöntemlerini kapsamaktadır.


AE 311  Yörünge Mekaniği

Dersin içeriği ile ilgili ana başlıklar: Noktasal kütlelerin dinamiği, İki cisim problemi, Zamana bağlı yörünge konumu, Üç boyutlu yörüngeler, Yörünge belirleme, Yörünge manevraları, Gezegenler arası yörüngelerdir.


AE 351  Optik Mühendisliği

Dersin içeriğini oluşturan konu başlıkları; optik genel bakış, Gaussian optiği, optik sistemlerin özellikleri, paraksiyel optik ve hesaplamaları, ilk ve 3.sapma teorisi ve hesaplamalar, kesitler, mercek açığı, saçılma, prizma ve ayna sistemleri, insan gözünün özellikleri, optik kaplama, radyometri ve fotometri prensipleri, lens tasarımıdır.


AE 352  Uzay Plazması

Dersin içeriğini ; karakteristik plazma parametreleri, tek parçacık hareketi, soğuk plazma içinde dalgalar, kinetik teori ve momentum eşitlikleri, magnetohidrodinamikleri, kesitlilik ve şok dalgaları, nonlineer efektler oluşturmaktadır


AE 401  Roket Tahrik

Roket nozulu teorisi ve termodinamik ilişkileri, uçuş performansı, kimyasal roket kalkış performans analizi, sıvı yakıt tahrikli roket motorunun temelleri, katı yakıt roket motoru temelleri ile elektrik tahrik konuları oluşturmaktadır.


AE 404  Uzay Aracı İletişimi

Dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: Uydu Haberleşmesi ve Uydu Yörüngelerine Giriş, Uydu Alt Sistemleri, RF Bağlantısı, Bağlantı Sistemi Performansı, Yayılma Etkileri Modelleme ve Tahmini, Yağmur Sönümünü Azaltma, Bileşke Bağlantı, Uydu Çoklu Erişim, Mobil Uydu Kanalı, Pico ve Nano Sınıfı Uydu Haberleşme Sistemleri, SATCOM ve 5G entegrasyonu


AE 405  Hava Aracı Tasarımı

Hava Aracı Tasarımı dersi uçak tasarımı sürecinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Uçak tasarımının ana gayesi görev gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Ders sayesinde aerodinamik, yapı, itki, iniş takımları, performans, ve konfigürasyon görünümü hakkında bilgiler edinilecektir. Ayrıca ders tek-kişilik akrobasi uçağı ile hafif muharip uçak tasarım süreci örneklerini de kapsamaktadır.


AE 409  Itki Sistemleri

İtki Sistemleri dersi , uçak gaz türbinleri için gerekli pek çok içeriği bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar: aerodinamik, türbomakinalar, yanma ve türbin performansıdır.


AE 412  Uçuş Dengesi ve Kontrol

Uçuş Kararlılığı ve Kontrol dersi hava aracının güvenli bir şekilde uçma hareketinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu kapsamda uçuşa elverişlilik talimnameleri, statik ve dinamik kararlılık ve kontrol konuları irdelenmekte ve temel hesaplama yöntemlerine değinilmektedir.


AE 414  Uzay Aracı Tasarımı

Dersin içeriğini; bir sistem olarak uzay aracı, faydalı yükler ve görevler, uzay çevresi, yörünge mekaniği, tahrik sistemleri, fırlatma araçları, atmosfere giriş , yönelme ve kontrol , elektrik güç sistemleri, uzay araçlarının ısıl kontrolu., telekomünikasyon, komut ve veri yönetimi ile yer kontrolu.oluşturmaktadır


AE 416  Insansız Hava Aracı

İnsansız Hava Araçları (İHA) dersi İHA’ların anlaşılması meyanında önemli hususları içermekte olup, ders kapsamında özellikle İHA sistemleri ile kullanım gayelerine ve kısa da olsa tarihsel gelişimlerine değinilmektedir.


AE 418  Mühendislik Optimizasyonu

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri dersi eniyileme sürecinin felsefesi ve eniyileme yöntemlerinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Ders gradyan esaslı yöntemler ile sezgisel algoritmaları kapsamaktadır.


AE 419  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine giriş dersi, akışkanların hareketlerini modelleme açısında oldukça önemli bir araçtır. Bu ders akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve sayısal yöntemlerle ilgili olarak temel bilgileri vermektedir.


AE 420  Nano Cihazların Uzay Mühendisliğinde Uygulamaları

Bu ders, daha karmaşık kuantum elektrodinamik Casimir kuvvetlerinin varlığına ışık tutmak için tamamen klasik akustik Casimir kuvvetlerini dikkate almak gibi, dağılım kuvvetlerinin varlığını gerekçelendirmek için çeşitli pedagojik stratejiler kullanır. Ayrıca, son derece basitleştirilmiş yarı klasik modeller benimsenerek, aşırı karmaşık muhakemeden kaçınırken doğru tahminlere yol açar. Esnek, dispersiyon ve elektrostatik kuvvetlerin birleşik etkisi altındaki nano cihazların davranışı, basit ama güçlü topaklanmış parametre modelleri aracılığıyla tartışılmaktadır. Nanoteknolojideki dağılma kuvvetlerinin uygulamalarının teknolojik gösterimleri, devam eden uzay aracı minyatürleştirmesinin mevcut bağlamına yerleştirilmiştir.


AE 421  Rüzgar Enerjisi Mühendisliği

Bu ders rüzgar ve bu kaynaktan elde edilebilecek enerji ile ilgili temel kavramları öğretir. Ders öncelikle türbin çeşitlerini, türbin mekanizmalarını ve güç eldesi ile ilgili sayısal hesaplamaları kapsar.


AE 422  Isıl Radyasyon

Bu ders ısıl radyasyonun temel kavramlarını öğretir. Ders öncelikle temel ısıl radyasyon yasalarını ve denklemlerini, cisimlerin radyasyon özelliklerini, görüş faktörlerini, radyasyonla olan ısı geçişi uygulamalarını ve bileşik ısı transfer mekanizmalarını ve analiz yöntemlerini kapsar.


AE 423  Antenlere Giriş

Anten parametreleri ve temel özellikleri. Elektromanyetik dalga kutuplaşması. Temel anten tipleri: çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler. Anten dizileri, geniş bandlı anten tasarımı,anten ölçümleri. Friis ve radar denklemleri. Isıl ışıma, anten ısısı, mikrodalga edilgen uzağı algılama.


AE 424  Astrofizik ve Yörünge Mekaniğinde Özel Konular

Bu ders, karmaşık astrofiziksel sistemlerin ve gerçekçi gelecek nesil yörünge mekaniği problemlerinin analizi için yüksek performanslı hesaplama çalışmalarını tanıtmaktadır. Giriş derslerinde tipik olarak tanıtılan basitleştirmeler kaldırılır ve analiz birden çok ölçekte gerçekleştirilir ve çeşitli fiziksel ilkelerin eşzamanlı etkileşimini içerir, böylece modern Fortran ile hesaplama ihtiyacını ve sonuçların diğer FOSS araçlarıyla temsilini sağlar.


AE 451  Astrofizik Sistemleri

Astrofizik sistemleri dersi; uzaysal koordinatlar ve zaman, yıldız sistemlerinde yörüngesel hareketler ve mesafe, yer çekimi teorisi, uzay araştırmaları, nesnelerin fiziksel yapısı, ışıma ve madde, astronomik ve astrofiziksel araçlar gibi konuların anlaşılmasında önemli bir araç görevi görmektedir.


CE 470  Yapay Sinir Ağlarına Giriş

Ders, temel yapay sinir ağları modelleri ve öğrenme algoritmalarını, algılayıcı YSA modellerini, LMS algoritmasını, geriyayılım öğrenme algoritmasını, radyal tabanlı fonksiyon ağlarını, destek vektör makinelerini, Kohonen’in kendini düzenleyen ağını, Hopfield ağlarını, yapay sinir ağlarının işaret işleme, örüntü tanıma ve kontrol uygulamalarını içermektedir.


MCE 310  Sistem Dinamiği ve Kontrol

Sistem dinamiği ve kontrole giriş, temel analiz ve tasarım yöntemleri, kararlılık analizi, temel kontrol algoritmaları ve yapıları, tasarım örnekleri


ME 402  Dinamik sistemlerin Modellenmesi, Analizi ve Denetimi

Sistemlerin modelleme yöntemleri Benzetim teknikleri. Sistemlerin modellenerek sistem cevaplarının alınması. Farklı sistemlerin matematik yapısını incelemek. Durum çalışmalarını içeren uygulamalar yapmak


ME 415  Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler

Sayısal yöntemlere giriş açıklanacaktır. Kök bulma ve Lineer denklem çözüm sistemleri gösterilecektir. Eğri Uydurma, Sayısal integral, sayısal türev, adi diferansiyel denklemlerin çözümü problemlerle kullanılacaktır.


ME 450  Kompozit Malzemeler

Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.


ME 460  Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji

nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.