Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

AE 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Optimizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
AE 418
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Küresel rekabet ortamında daha düşük maliyetle üretim yapma zorunluluğu mühendisleri karar vermede optimizasyon yöntemlerini kullanmaya, verimli ve ekonomik bir şekilde üretim yapmaya yönlendirmektedir. Son yıllarda belirli bir olgunluğa ulaşan optimizasyon yöntemleri geniş bir endüstriyel sahada, örneğin havacılık, otomotiv, kimya, elektrik, inşaat ve makine sektörlerinde kullanım alanı bulmaktadır. Optimizasyon yöntemleri bilgisayar destekli tasarım araçları ile entegre edildiğinde mühendislik sistemlerinin kavramsal ve detay tasarım aşamalarında da etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu dersin amacı gradyan esaslı yöntemler ile sezgisel yöntemleri içerecek şekilde temel optimizasyon teknikleri hakkında sağlam bir altyapı oluşturmak ve verilen haftalık ödevler sayesinde bilgi altyapısını güçlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optimizasyon süreci ve algoritmalarını sınıflandırabilecektir.
  • Gradyan esaslı ve sezgisel bazlı eniyileme yöntemlerinin temel işlem adımlarını açıklayabilecektir.
  • Gradyan esaslı yöntemleri uygulayabilecektir.
  • Sezgisel yöntemleri uygulayabilecektir.
  • Vekil model yaklaşımını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri dersi eniyileme sürecinin felsefesi ve eniyileme yöntemlerinin anlaşılması meyanında önemli bilgiler sunmaktadır. Ders gradyan esaslı yöntemler ile sezgisel algoritmaları kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eniyileme kavramı ve tarihsel perspektif, optimizasyon sürecinde temel kavramlar. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 1.
2 Deterministik yöntemler: grafik yöntemi, doğrusal programlama, simplex yöntemi, Macar algoritması, eşleniklik yaklaşmı. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 2
3 Deterministik yöntemler: doğrusal olmayan programlama, analitik yöntemler, Lagrange çarpanları yöntemi, Karush-Kuhn-Tucker şartları. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 2.
4 Deterministik yöntemler: sayısal yöntemler, bir boyutlu tarama, altın kesit, Fibonacci, sanki-Newton, sekant ve Newton yöntemleri. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 2.
5 Deterministik yöntemler:çok boyutlu arama yöntemleri, Powel yöntemi, endik yaklaşım yöntemi, eşlenik gradyan yöntemi, Newton ve sanki-Newton yöntemleri. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 2.
6 Deterministik yöntemler: sayısal yöntemlerde kısıtların dikkate alınması, ardışık doğrusal programlama, ikilenik programlama, ardışık ikilenik programlama yöntemi, ceza fonksiyonu yöntemleri. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 2.
7 Birinci ara sınav
8 Sezgisel yöntemler: Nelder-Mead yöntemi, Markow zinciri, rassal tarama, benzetilmiş tavlama algoritması. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 3.
9 Sezgisel yöntemler: genetik algoritmalar. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 3.
10 Sezgisel yöntemler: parçacık sürü algoritmaları. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 3.
11 Sezgisel yöntemler: karınca koloni optimizasyon algoritmaları. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 3.
12 Sezgisel yöntemler: yapay arı sürüsü algoritmaları. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 3.
13 Çok amaçlı eniyileme süreçleri, genel maksat fonksiyonu, Pareto hattı. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 5.
14 Vekil model yaklaşımları: regresyon yöntemleri, Kriging yöntemleri. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 4.
15 Vekil model yaklaşımları: destek yöney regresyon yöntemleri, yapay sinir ağları, bulanık mantık. Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard, Ch. 4.
16 Final

 

Ders Kitabı

Engineering Optimization: Basic Concepts and Methods, Y. Volkan Pehlivanoglu, unprinted version, 2017. It is available on website Blackboard.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Engineering Optimization: Theory and Practice, S. S. Rao, John Wiley and Sons Inc, ISBN 978-0-470-18352-6. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
9
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

X
4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

X
5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

X
6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.