Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

EEE 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Devre Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 205
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  PHYS 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere elektrik devrelerinin temel ilkelerini ve devre analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Dersin içeriğinde, pasif doğru akım devreleri; direnç elemanları ve devreleri; Kirşof voltaj ve akım yasaları; döngü akımları ve düğüm gerilimleri analizi, doğrusallık, süperpozisyon, Thevenin ve Norton eşdeğerleri; işlemsel yükselteçler; ve enerji depolayan elemanlar: indüktans ve kapasitans, birinci derece devrelerin analizi, zaman sabiti, sinusoidal kararlı hal analizi; fazörler, özdirençler, ortalama güç akışı, AC güç, maksimum güç aktarımı ve transfer fonksiyonu konuları yer almaktadır. Dersin laboratuar bileşeni öğrencilerin deneysel yeteneklerinin, ekip çalışması ve rapor yazma tekniklerinin geliştirilmesini amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklar,
  • Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri tanımlar,
  • Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devreleri çözümler,
  • İşlemsel yükselteçler içeren devreleri betimler,
  • Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerini formüle eder,
  • Basamak ve sinüzoidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerini yorumlar,
  • Fazör kullanarak R-L-C devrelerini ifade eder,
  • Basit elektrik devrelerini laboratuvarda kurarlar.
Ders Tanımı Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Devre Elemanları ve Modelleri Bölüm 1 - Bölüm 2
2 Direnç İçeren Devreler, Kirchhoff's Kanunları (Deney 1: Dirençler) Bölüm 3
3 Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Deney 2: Ohm Kanunu) Altbölüm 4.1 - 4.4
4 Döngü Akımları Yöntemi (Deney 3: Kirchhoff Akım Kanunu) Altbölüm 4.5 - 4.8
5 Thevenin ve Norton Eşdeğerleri, Maksimum Güç Transferi (Deney 4: Kirchhoff Gerilim Kanunu) Altbölüm 4.9 - 4.12
6 Üst Üste Bindirme Yöntemi (Deney 5: Devre Analiz Teknikleri) Altbölüm 4.13
7 İşlemsel Yükselteç: Temel Devreler Altbölüm 5.1 - 5.5
8 İşlemsel Yükselteç: Örnekler (Deney 6: Üst Üste Bindirme ve Eşdeğer Devreler) Altbölüm 5.6 - 5.7
9 Endüktans, kapasitans ve RL-RC Devrelerinin Doğal Tepkesi (Deney 7: İşlemsel Yükselteçler) Bölüm 6, Altbölüm 7.1 - 7.2
10 Basamak Tepkesi ve Birinci Derece Devrelerin Genel Çözümü (Deney 8: İşaret Dalga Şekilleri ve Ölçme) Altbölüm 7.3 - 7.7
11 Sinuzoidal Kalıcı Durum Altbölüm 9.1 - 9.5
12 Sinuzoidal Kalıcı Durum (Deney 9: RC Devrelerinin Basamak ve Sinuzoidal Tepkelerin Analizi) Altbölüm 9.6 - 9.12
13 Sinuzoidal Kalıcı Durum Güç Analizi Bölüm 10
14 Transfer Fonksiyonu, Frekans Tepkesi ve Bode Çizimleri (Deney 10: Frekans Transfer Fonksiyonu) Altbölüm 14.1-14.3, Ek D, Ek E
15 Tekrar
16 Tekrar

 

Ders Kitabı

J. W. Nilsson and S. A. Riedel, “Electric Circuits”, Pearson, Tenth Edition, 2015. ISBN-10:1292060549, ISBN-13: 9781292060545

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. R. M. Mersereau, J. R. Jackson, “Circuit Analysis: A Systems Approach”, Prentice Hall, 2006, ISBN 0130932248. 2. C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGraw Hill, Second Edition, 2004. 3. J. A. Svoboda, “PSpice for Linear Circuits”, Wiley, 2007, ISBN: 9780471781462.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
10
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.