Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

GEHU 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygarlık Tarihi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 216
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, insanlık tarihinin temel evrimsel süreci ile Avrupa tarihinin sosyokültürel, ekonomik, siyasi ve bilimsel alanlardaki temel gelişmelerine ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve onlara karşılaştırmalı bir yönteme dayalı olarak analizsentez yoluyla muhakeme gücü kazandırarak, modern dünyanın dinamiklerini anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tarihsel kavram ve terimleri açıklayabilecektir.
  • Avrupa tarihindeki sosyo-ekonomik, kültürel, dinsel ve siyasi oluşum ve yapılanmaları, örneklendirerek tanımlayabilecektir.
  • Önemli tarihsel olgu ve gelişmeleri nedensellik ilişkisi içinde ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir.
  • Yazılı kaynaklardaki verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • Modern dünyanın dinamiklerini, tarihteki ilk örnekleriyle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
  • Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders Ortaçağ Avrupa’sından başlayarak günümüze doğru uzanan süreç içindeki gelişmeleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yönleriyle ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tarihsel kavramlar ve terminoloji üzerine genel tartışma Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
2 Batı Roma’nın çöküşü ve Avrupa’da yeni siyasi haritanın oluşumu Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
3 Orta Çağ I (600-1050): Hristiyan Batı Uygarlığı Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
4 Orta Çağ II (1050-1300): Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler: Feodalizm ve Ulusal Monarşilerin Yükselişi Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
5 Orta Çağ III (1050-1300): Dinsel ve entelektüel yaşamda gelişmeler (Monarşik Papalık/Skolastik yönelim/Kültür ve Sanat/Seküler Eğitim ve Edebiyat) Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
6 Ara Sınav I Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
7 Orta Çağ IV (1300-1500): Ekonomik ve Siyasi gelişmeler (Depresyon ve Canlanış/Düşünce ve Edebiyat: Nominalizm ve Naturalizm/ Teknoloji: Matbaanın İcadı) Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
8 Rönesans (1350- 1550): Humanizm, Reform, Luther Hareketi, Protestanlık ve Katoliklik / Modern Bilimin Temelleri Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
9 Denizaşırı Keşif Yılları ve Sonuçları Erken Modern Çağda Avrupa (1560-1660): Ekonomi: Merkantilizm ve Kapitalizm /Ticarette Devrim Toplum: Soyluluk, Köylülük ve Burjuvazi Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
10 Avrupa’da “Saltçılık” Çağı (1660-1789): Mutlakiyetçi Anlayış : Devlet Sisteminin Çıkışı Devrim ve Aydınlanma : Filozofların Dünyası Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
11 Ara Sınav II Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
12 Fransız Devrimi (1789)ve Sonuçları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
13 Sanayi Devrimi: Kentleşme ve Sınıf Bilinci (1800-1850). Emperyalizm ve Sonuçları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
14 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Devrimleri ve İdeolojiler Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
15 Çağdaş Batı Uygarlığı olarak Avrupa: Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Yaşam Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.

Önerilen Okumalar/Materyaller

M. Kishlansky, P. Geary, P. O’Brien. Civilization in the West, 6th ed. New York: Pearson Inc., 2006. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
19
38
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanındaki problemleri saptar, analiz eder ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözer ve yorumlar.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar.

4

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır.

5

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili araştırma konuları için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar.

6

Çok disiplinli takımlarda iletişim kurabilme ve çalışma yeteneğini geliştirir.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Mesleki etik bilince sahiptir, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilinçlidir, sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (‘‘Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği’’, B1 seviyesi).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.